Notifications

You are here

บทความ

10 เทรนด์การเรียนรู้ที่น่าสนใจในยุคนี้

01 เมษายน 2024 5217 อ่านข่าวนี้ 1 เดือนก่อน 23

            #2024LearningTrendReviewSeriesbyOKMD รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมาเล่าสู่กันฟัง วันนี้ว่าด้วยตอน 10 เทรนด์การเรียนรู้ที่น่าสนใจในยุคนี้

10 เทรนด์การเรียนรู้ที่น่าสนใจในยุคนี้

            ทุกวันนี้ข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาและมหาศาล คนเข้าถึงความรู้ได้รวดเร็วและง่ายกว่าแต่ก่อนจากแหล่งความรู้มีอยู่ทั่วไปหลากหลายที่ เกิดกระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ทางอาชีพและการทำงานในยุคนี้...OKMD ชวนคุณมาสำรวจ 10 เทรนด์การเรียนรู้ที่น่าสนใจในยุคนี้กัน 


01 Bite-Sized Learning

            พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนเปลี่ยนไป ความรู้ใหม่ๆ มากมายนอกห้องเรียน ทำให้ผู้คนในยุคนี้แสวงหาความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาทางด้านดิจิทัล ยิ่งทำให้ผู้คนเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแทบตลอดเวลา มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ๆ มากมายให้ได้เสริมทักษะพัฒนาตนเอง โลกดิจิทัลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในปัจจุบันอย่างปฏิเสธไม่ได้ พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคโซเชียลมีเดียที่มีความสนใจเนื้อหาแบบสั้นๆ ทำให้การเรียนรู้ในขนาดสั้นๆ (Bite-Sized Learning หรือ Micro Learning) เริ่มเป็นที่นิยม อาทิ การจัดทำเป็นคอร์สสั้นๆ/คอร์สที่มีการแบ่งบทเรียนเป็นเนื้อหาสั้นๆ ซึ่งอาจช่วยให้ผู้เรียนค่อยๆ ซึบซับและเข้าใจเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

02 Education Transformation - สถาบันการศึกษาต่างปรับตัว

            ความรู้ในทุกวันนี้มีมากมายและแสวงหาได้ง่ายขึ้น การเรียนรู้ในยุคนี้จึงไม่ใช่การเรียนเพื่อท่องจำ แต่เป็น เรียนเพื่อรู้ และรู้เพื่อนำไปใช้ต่อได้ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีทักษะความสามารถที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อที่จะได้มีความสนใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ด้วยตนเอง สถาบันการศึกษาหลายแห่งจึงมีการปรับหลักสูตรและวิธีการสอนที่เน้นไปที่การเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential Learning) สามารถประยุกต์ใช้ได้ รวมถึงมีการบูรณาการสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งการเรียนแบบบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถประยุกต์ใช้ ต่อยอดได้หลากหลายขึ้น สามารถใช้งานในชีวิตจริงได้ นอกจากนี้สถาบันการศึกษายังเน้นส่งเสริมการเรียนรู้รอบด้านที่ไม่ใช่แค่การเรียนรู้วิชาการ แต่เป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทั้งทางจิตใจ อารมณ์ ศีลธรรมต่างๆ ไปพร้อมๆกัน เช่น ทักษะความเห็นอกเห็นใจ ความยืดหยุ่น และการสื่อสาร เป็นต้น ครูผู้สอนมีการปรับตัวจากผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกและผู้แนะนำการเรียนรู้ (Facilitator/Coach) ที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าถึงองค์ความรู้ในประเด็นที่สนใจได้อย่างเหมาะสม


03 Lifelong Learning to Lifelong Learner - บ่มเพาะความเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต 

            การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและองค์คความรู้เกิดใหม่จำนวนมาก แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในยุคนี้ที่จำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะอยู่เสมอ ทักษะความเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นสิ่งที่องค์กรยุคใหม่ต้องการทั้งคุณลักษณะและทัศนคติ เช่น ความสามารถในการ learn-unlearn-relearn, Growth Mindset เป็นต้น สำหรับการพัฒนาทักษะนั้น ผู้คนมองหารูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น เน้นการเรียนรู้พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนได้ตรงตามความต้องการและสามารถเลือกเรียนสิ่งที่ตนเองสนใจได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางออฟไลน์จากที่ต่างๆ อาทิ แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ และระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการเติมเต็มทักษะที่ต้องการที่ทำให้สามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามที่ตนเองสนใจ ภายใต้เวลา สถานที่ ตามที่ตนเองสะดวก ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Coursera, Udemy, edX ที่มีคอร์สออนไลน์ให้เลือกจำนวนมากแล้ว ยังมีแพลตฟอร์มบางแห่งที่มีระบบการสะสมหน่วยเครดิตความรู้ทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ การฝึกทักษะประกอบอาชีพ เพื่อนำหน่วยกิตความรู้นี้ไปต่อยอดทางการศึกษาและการเรียนได้ด้วย เช่น SkillsFuture Singapore ของประเทศสิงคโปร์ หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทยที่เริ่มมีการสะสมเครดิตในการเรียนรู้ทางช่องทางต่างๆ เพื่อเทียบโอนการจบหลักสูตรด้วย

04 New EdTech - เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ

            ยุคนี้เป็นยุคแห่งการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้สามารถตอบโจทย์และรองรับการใช้งานอย่างเหมาะสม เอื้อให้คนทุกวัยเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก อาทิ แพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR - Virtual Reality) เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR - Augmented Reality) และ เทคโนโลยีความจริงขยาย (XR หรือ Extended Reality) ที่ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนที่สมจริงและน่าสนใจมากขึ้น รวมถึง AI แอปพลิเคชัน คลิปวีดีโอ e-book Podcast ฯลฯ ซึ่งข้อมูลมากมายเหล่านี้จำเป็นต้องมีระบบจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้เรียนก็ต้องมีทักษะคัดกรอง แยกแยะ และเลือกใช้ให้เหมาะสม มีการพัฒนาแอปพลิเคชันในด้านการเรียนรู้ที่ช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกสนานและน่าสนใจมากขึ้น เช่น, Khan Academy สำหรับการเรียนรู้เรื่องทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฯลฯ การใช้เกมส่งเสริมการเรียนรู้ (Gamification) ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้น เช่น Duolingo สำหรับฝึกภาษาต่างๆ


05 Blended Learning - เรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย

            การเรียนรู้ที่ใช้การเรียนรู้แบบในพื้นที่จริงผสมผสานกับการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และแพลตฟอร์มดิจิทัลเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนช่วยเพิ่มขอบเขตการเรียนรู้ให้กว้างไกลและมีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น ซึ่งแม้จะมีมานานแต่ทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงยุคดิจิทัลนี้ อย่างการใช้ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการสอนที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดจำกัดการสอนของครูให้มากขึ้น เช่น การวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียน การทำสื่อการสอน/สื่อองค์ความรู้ ฯลฯ  การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ได้จากหลายที่หรือแม้แต่การเรียนทางไกลช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าถึงองค์ความรู้หลากหลายมากขึ้นจากทั่วโลก  

06 Skills for Future - ทักษะที่จำเป็นสำคัญกว่าใบปริญญา

            ในตลาดแรงงานปัจจุบันและอนาคต ทักษะเริ่มเป็นที่ต้องการมากกว่าใบปริญญา บริษัทหลายแห่งเริ่มรับคนที่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่ต้องการและเกิดการเรียนรู้จากการทำงานมากกว่า โดยเฉพาะในยุคที่สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ เช่น Google, IBM เริ่มจ้างงานจากทักษะที่ต้องการมากกว่าดูแค่ใบปริญญา  การเข้ามามีบทบาทของ AI ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ทำให้คนต้องพัฒนาทักษะ โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัล ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะชีวิต นอกจากนั้น ทักษะความคิดยืดหยุ่นและการปรับตัว ถือเป็นทักษะที่สำคัญที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ควรต้องได้รับการฝึกฝนในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและหาข้อมูลได้ง่ายแค่เพียงปลายนิ้วอย่างยุคนี้

07 Industry - Academy | ภาคธุรกิจและเอกชนร่วมพัฒนา

            ปัจจุบันภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมพัฒนาคน พัฒนาบุคลากร อาทิ การเปิดสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสได้สัมผัสและเรียนรู้กับรูปแบบการทำงานจริง รวมถึงได้ฝึกพัฒนาทักษะจากผู้เชี่ยวชาญในงานสาขานั้นๆ และยังมีโอกาสในการทำงานต่อที่องค์กรนั้นอีกด้วย รวมถึงอาจมีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ใช้งานได้จริง ตัวอย่างเช่น แบรนด์ระดับโลก Bottega Veneta เปิดตัวโรงเรียนสอนงานฝีมือ Accademia Labor et Ingenium มีจุดประสงค์เพื่อสืบสานทักษะงานฝีมือซึ่งเป็นหัวใจของ Bottega Veneta ให้คนรุ่นใหม่สามารถมาเรียนรู้กับช่างฝีมือระดับปรมาจารย์ได้โดยตรง เรียนจบมีโอกาสทำงานกับแบรนด์ต่อได้

08 Learning for Jobs - การปรับตัวของอาชีพต่างๆ

            ทุกวันนี้คนสามารถเข้าถึงความรู้ได้รวดเร็วและง่ายกว่าแต่ก่อน แหล่งความรู้มีอยู่ทั่วไปหลากหลายที่ ทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ทางอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ สามารถนำเสนอองค์ความรู้ของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ได้หลากหลาย  คนที่มีความสนใจเฉพาะด้านสามารถแสวงหาความรู้ได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดผู้เชี่ยวชาญและอาชีพเฉพาะทางเพิ่มขึ้น

นอกจากนั้น จากความสนใจของผู้คนที่มีความหลากหลายเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น เกิดการรวมกลุ่มความสนใจในเรื่องเดียวกัน ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดกลายเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเบเกอรี่ กลุ่มสร้างรายได้จากการขายต้นไม้ เป็นต้น เกิดอาชีพใหม่ๆ เข้ามาตอบสนองความต้องการในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ Content Creator บล็อกเกอร์ด้านต่างๆ นักการตลาดออนไลน์ ครูสอนภาษาทางออนไลน์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล  โปรแกรมเมอร์ด้าน AI  เทรนเนอร์ออกกำลังกายออนไลน์  นักออกแบบอาหารสุขภาพ  นักโภชนาการ ฯลฯ นอกจากนั้น ผู้ประกอบการรายย่อยยังสามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้นจากแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลายในปัจจุบัน

09 Learn & Work from Anywhere - วิถีทำงานที่เปลี่ยนไป อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้

            คนยุคนี้เลือกอาชีพที่ใช่ของตนเองที่เหมาะสมกับเป้าหมายและรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเอง สามารถทำงานและหาความรู้ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ เช่น นักเขียน นักออกแบบ ครีเอเตอร์ ฯลฯ รวมถึงรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายรูปแบบทั่วโลก อาทิ การทำงานแบบ Hybrid ทำงานจากที่ไหนก้ได้ร่วมกับเข้าออฟฟิศ ซึ่งช่วยตอบโจทย์ Work-Life Balance ของคนยุคใหม่ที่สามารถบริหารเวลาเพื่อจัดการชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม หรือการทำงานแบบ 4 วัน/สัปดาห์ที่หลายองค์กรทั่วโลกทดลองนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร การเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ Global Citizen ด้านต่างๆ โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาจึงเป็นอีกทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานยุคนี้


10 Work with AI - การทำงานของคนร่วมกับเทคโนโลยี/ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

            เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตมากขึ้น ทำให้การทำงานและเรียนรู้ในปัจจุบันเปลี่ยนไป การทำงานควบคู่กับ AI จึงเป็นสิ่งที่ทำควบคู่กันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และความผิดพลาดในการทำงาน คนทำงานจึงต้องปรับตัวและเรียนรู้เพิ่มทักษะรอบด้านให้หลากหลายเพื่อทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างดีขึ้นและสามารถต่อยอดทำงานด้านอื่นในส่วนที่ AI มาแทนที่ด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำงานหลายด้านในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ การใช้ AI ช่วยในการระดมความคิด หาข้อมูล ช่วยจำลองไอเดียออกมาเป็นภาพได้อย่างรวดเร็ว ช่วยในการวางแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หรือการใช้ AI ช่วยอ่านพากย์เสียง เป็นต้น ทั้งนี้การนำ AI มาใช้ประโยชน์ในการทำงานจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ถึงวิธีการใช้งาน สั่งงานให้ได้ตามแนวคิดที่วางไว้ ข้อจำกัด ข้อควรระวังและประเด็นทางศีลธรรมจริยธรรมที่ต้องคำนึงถึงและศึกษาเพื่อใช้งานได้อย่างเหมาะสม

---------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล

Top 10 Learning and Development Trends | 2024 Training Shifts.

from www.linkedin.com

7 Edtech Trends That Will Be Cultivating Passion For Knowledge In 2024.

from www.forbes.com  

Future of learning (Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030). ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ

9 Trends That Will Shape Work in 2024 and Beyond.

from Harvard Business Review https://hbr.org

EdTech Trends That Will Shape Classroom Learning in 2023.

from edtechreview www.edtechreview.in

The Future of Education is On-Demand Bite-Sized Learning.

From www.linkedin.com  

 

#2024LearningTrendReviewbyOKMD #LifelongLearning  #LearningTrend

URL อ้างอิง:

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ