Notifications

You are here

บทความ

OKMD DIGITAL PLATFORM แพลตฟอร์ม ‘ดิจิทัล’ รองรับก...

11 มิถุนายน 2024 173 อ่านข่าวนี้ 5 วันก่อน 2


92% จำนวนคนที่สละเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อเดือนเพื่อการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัล

48% ยินดีจ่ายเงินเพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาจากครีเอเตอร์ที่พวกเขาติดตามด้วยตัวเอง

47% ของกลุ่มคนอายุ 18-25 ปีเลือกโซเชียลมีเดีย TikTok เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

62% สนใจครีเอเตอร์เนื้อหาเพื่อการศึกษามากกว่าความบันเทิง เพิ่มขึ้นจากเดิม 57%  


ตามข้อมูลจากการสำรวจที่รายงานทาง Online Learning Trends 2024 ของ Thinkific แพลตฟอร์มและระบบนิเวศเพื่อครีเอเตอร์นักการศึกษาชั้นนำ จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2,500 ราย การค้นคว้าแหล่งข้อมูลบุคคลที่ 3 หลายสิบแห่ง และการพูดคุยกับครีเอเตอร์เพื่อระบุแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเรียนรู้ดิจิทัลใน ค.ศ. 2024  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับภารกิจของ OKMD ที่มุ่งมั่นพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลของศตวรรษที่ 21 ภายใต้ ’OKMD DIGITAL PLATFORM’ แพลตฟอร์มบนแนวคิดความเท่าเทียมที่มีจุดแข็งหลายประการด้วยกัน

 • เข้าถึงง่าย อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน :  สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้เข้าถึงสื่อการศึกษาจากทุกที่ในโลก กำจัดอุปสรรคทางภูมิศาสตร์และเวลาได้อย่างแท้จริง
 • มีแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย : ในแง่จำนวนแหล่งข้อมูลและรูปแบบ เช่น วิดีโอ บทความ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลเชิงโต้ตอบ รองรับรูปแบบการเรียนรู้และความชอบที่แตกต่าง
 • เป็นการศึกษาที่ราคาประหยัด : มีแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ดิจิทัลจำนวนมากให้ฟรีหรือมีราคาไม่สูง ต่างจากหลักสูตรการศึกษาดั้งเดิม ทั้งยังลดต้นทุนในการเดินทางและเวลาได้ดี

 • ทำให้เกิดความร่วมมือและชุมชนความรู้ : ช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมต่อกับบุคคลอื่นไปจนผู้เชี่ยวชาญ เช่น มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ใช้ช่องทางออนไลน์แสดงความคิดเห็น
 • มีเนื้อหาที่ถูกปรับปรุงให้ทันเหตุการณ์ : สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลความรู้สุขภาพเร่งด่วน ข้อมูลแนวโน้มการตลาด ข้อมูลด้านนวัตกรรมและการวิจัย
 • มีมุมมองหลากหลายให้ค้นพบ : ตั้งแต่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ช่วยเปิดโลกความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียน


แพลตฟอร์มดิจิทัล ยิ่งพัฒนาหลากหลาย ยิ่งช่วยพัฒนาคนได้ทั่วถึง

เพราะโลกไม่เคยหยุดนิ่งโดยเฉพาะด้านความยั่งยืนและเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นกลายเป็นเทรนด์โลกที่มีอิทธิพลต่อทิศทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยจึงมีภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถแข่งขันในระดับสากลได้จริง การมุ่งสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ 360 องศาที่รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มภายใต้ OKMD DIGITAL PLATFORM ให้หลากหลายและน่าสนใจยิ่งขึ้น จึงเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่  OKMD มุ่งเน้น ดังตัวอย่างแพลตฟอร์มที่นำมากล่าวถึงต่อไปนี้ 

 • แพลตฟอร์มการเรียนรู้ OKMD Knowledge Portal : ช่องทางเรียนรู้ขนาดใหญ่เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ทั่วประเทศ ศูนย์รวมห้องสมุดดิจิทัลและหลักสูตรมีบรรณารักษ์ AI เป็นผู้ช่วยค้นสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ https://knowledgeportal.okmd.or.th  
 • แพลตฟอร์มออนไลน์ Knowledge Box กล่องความรู้สู่โอกาส : ช่องทางนำเสนอคลิปความรู้ ย่อยให้ง่ายขึ้น เพื่อช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่าย เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพและการเรียนรู้ประเภทต่างๆ คลิกไปได้ที่ www.okmd.or.th/knowledgebox เพื่อชมตัวอย่าง
 • แพลตฟอร์มออนไลน์ OKMD TV :  ภารกิจสร้างสรรค์พัฒนาผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE และ www.okmd.tv เช่น Is Coming (อะไรกำลังจะมา), ลองดี (Try Out), Local Wisdom, กระตุกต่อมคิด,  สมองดีสร้างรายได้ และอีกมาก
 • แพลตฟอร์มมหานครแห่งการเรียนรู้ผ่าน AI ของ OKMD : อาทิ Knowledge Map, Podcast, Online Workshops, E-articles, E-magazines, AI Literacy Career Bootcamp, AI LearnLab Hackathon ทางเลือกที่แตกต่างเพื่อหาแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน
 • แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย : ปัจจุบัน OKMD ขยายช่องทางโซเชียลมีเดียให้มีหลากหลายช่องทางมากขึ้น ได้แก่ Facebook, TikTok, X, Line Official และ Youtube เพื่อส่งต่อข้อมูลความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนทั่วไปที่คุ้นเคยและสนุกกับการใช้งานโซเชียลมีเดีย 

แพลตฟอร์มหลากหลายรูปแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นยังไปด้วยกันได้ดีกับแนวโน้มที่เกิดขึ้นในตลาดอีเลิร์นนิง (E-learning) ค.ศ. 2024 และในอนาคต เช่น แนวโน้มการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับแมชชีนเลิร์นนิง (ML) และปัญญาประดิษฐ์ (AI), การเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นนิง (Microlearning) และการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ (Mobile Learning), การเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม (Gamification) และการดำดิ่งไปกับการเรียนรู้ในโลกเสมือน (Immersive Learning), การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน (Collaborative Tools) รวมทั้งการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและระบบการจัดการการเรียนรู้ (Learning Management Systems - LMS) ตามข้อมูลจากบทความ Top Trends Shaping the Future of the E-learning Market  สื่อออนไลน์ Training Magazine 

นอกจากการพัฒนา ‘ความรู้’ คู่ ‘แพลตฟอร์ม’  OKMD เรายังให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงพันธมิตรเครือข่าย หน่วยงานราชการ และผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์และพัฒนาศักยภาพสูงสุดกับทรัพยากรมนุษย์ต่อเนื่อง พร้อมรับความต้องการในศตวรรษที่ 21 ที่หมายถึงการแข่งขันที่ไม่ใช่เพียงแค่เอาตัวรอด แต่เป็นการก้าวสู่ความสำเร็จไปจนถึงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


#OKMDDIGITALPLATFORM #OnlineLearning #ศตวรรษที่21 #การเรียนรู้ #การเรียนรู้ตลอดชีวิต #ทรัพยากรมนุษย์ #การพัฒนาเศรษฐกิจ #เรียนรู้นอกห้องเรียน #ความเท่าเทียม #okmd #กระตุกต่อมคิด


ข้อมูลอ้างอิง : www.thinkific.com, www.linkedin.com, hospitalityinsights.ehl.edu และ trainingmag.com

URL อ้างอิง:

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ